Algemene voorwaarden

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders hecht veel waarde aan transparantie, u vindt dan ook onze algemene voorwaarden hieronder benoemd.

Algemene Voorwaarden: download versie PDF (4 kB)

Tarievenlijst Incasso: download versie PDF (1.16 kB)

Tarievenlijst Ambtelijk Bureau: download versie PDF (1,21 Kb)

ALGEMENE VOORWAARDEN GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR NOORD-HOLLAND-NOORD B.V. "VAN DER MEER INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS"

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders: Gerechtsdeurwaarderskantoor Noord-Holland-Noord B.V., mede handelende onder de naam: Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, alsmede de aan haar verbonden gerechtsdeurwaarders.
2. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders.
3. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder, een overeenkomst heeft gesloten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgena(a)me(n).
4. Overeenkomst: de in lid 3 van dit artikel omschreven overeenkomst.
5. Losse opdracht: een opdracht aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders voor het verrichten van een losse ambtshandeling(en).
6. Wederpartij: de (rechts-)perso(o)n(en) van wie opdrachtgever iets te vorderen heeft (waartoe de diensten van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders worden ingeroepen)
7. KBvG: de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechstdeurwaarders
8. BTAG: het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gedane aanbiedingen, alle met Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
3. Door het plaatsen van een opdracht en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van de overeenkomst. Indien opdrachtgever de algemene voorwaarden niet integraal accepteert, zal hij dit uitdrukkelijk, schriftelijk en onverwijld kenbaar moeten maken aan Van der Meer Incasso & Geechtsdeurwaarders met gelijktijdige geclausuleerde acceptatie.
4. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.
5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd

3. Aanbiedingen en totstandkoming en duur van de overeenkomst
1. Alle door Van der Meer incasso & Gerechtsdeurwaarders gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Toezending van een offerte dan wel het doen van een aanbod verplicht Van der Meer & Incasso & Gerechtsdeurwaarders niet tot acceptatie van de opdracht.
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan, behoudens haar ministerieplicht ten aanzien van ambtshandelingen, nimmer verplicht worden tot het accepteren van een opdracht. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd opdrachten te weigeren zonder opgave van redenen.
3. De overeenkomst komt, met uitzondering van losse opdrachten, tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien vanwege het spoedeisende karakter van de opdracht onmiddellijke actie van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is vereist, komt de opdracht tot stand door de aanvang van de werkzaamheden.
4. Een schriftelijke bevestiging van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders wordt geacht correct en akkoord te zijn bevonden, indien niet binnen vijf werkdagen na verzending door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.
5. Afwijkende bedingen dienen voor elke opdracht afzonderlijk uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
6. De overeenkomst duurt totdat het beoogde resultaat is bereikt, dan wel tot het moment dat opdrachtgever en Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders overeen komen de overeenkomst te beëindigen. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft te allen tijde het recht de opdracht terug te geven indien Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders in redelijkheid van oordeel is dat voortzetting van de opdracht niet opportuun is.

4. Werkzaamheden
De werkzaamheden worden als volgt onderverdeeld:
1. De minnelijke fase: de fase waarin aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders opdracht wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden waarbij nog geen sprake is van een executoriale titel. Deze fase eindigt op het moment dat gerechtelijke maatregelen genomen dienen te worden ter invordering. Onder deze fase wordt mede begrepen de eventueel te nemen conservatoire maatregelen en debiteurenbeheer.
2. De gerechtelijke fase: de fase waarin aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders opdracht is gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden voor een procedure voor een rechtsprekende instantie. Hieronder wordt onder meer begrepen het redigeren van processtukken, rolwaarneming, procesvoering, zittingwaarneming en advisering.
3. De executoriale fase: de fase waarin aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders opdracht is gegeven tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden teneinde een executoriale titel ten uitvoer te brengen. Onder deze fase wordt mede begrepen het betekenen van een titel met eventueel bevel om aan de titel te voldoen.
4. Overige dienstverlening: alle opdrachten aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders die niet zijn te vatten onder de fase zoals beschreven in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel.

5. Tarieven
1. De tarieven zijn bepaald in het tarieven- en kostenoverzicht, waarvan de meest recente uitgave geldend is. Afwijking van het tarieven- en kostenoverzicht is alleen mogelijk indien dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die niet verhaald kunnen c.q. mogen worden aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders te vergoeden.
3. Alle door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders aangegeven tarieven en kosten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd haar tarieven, zoals opgenomen in het in lid 1 bedoelde tarieven- en kostenoverzicht, op ieder ogenblik te wijzigen. Het tarieven- en kostenoverzicht dat geldt ten tijde van het verstrekken van de opdracht blijft van toepassing op de betreffende opdracht, behoudens de gevallen als bedoeld in het volgende lid.
5. Indien de wijziging van het tarief het gevolg is van een overheidsmaatregel, zoals bijvoorbeeld een wijziging in het BTAG, wordt deze wijziging wel gedurende de lopende opdracht doorberekend aan opdrachtgever.
6. Onverminderd het bepaalde in art. 11 sub b Gerechtsdeurwaarderswet en art. 12 lid 1 BTAG, is Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gerechtigd een voorschot te vragen voor de door haar te verrichten werkzaamheden. Het voorschot zal bij de afrekening worden verrekend.
7. Indien opdrachtgever, behoudens in het geval als bedoeld in lid 4 van dit artikel, de opdracht intrekt, buiten Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders om een regeling treft met de wederpartij, buiten Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders om een schikking treft met de wederpartij of Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat, is Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gerechtigd bij opdrachtgever alle kosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geincasseerd.

6. Uitvoering van de werkzaamheden
1. Indien opdrachtgever Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders opdracht geeft een vordering te incasseren, staat het Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders vrij naar eigen inzicht en in redelijkheid in naam van opdrachtgever de volgende werkzaamheden te verrichten: * het schriftelijk en/of telefonisch benaderen van de wederpartij; * het aan de wederpartij in rekening brengen van kosten en rente; * het ontvangen van gelden; * het treffen van een, gelet op de omstandigheden, redelijke afbetalingsregeling; * het initieren en voeren van een procedure voor een rechtsprekende instantie; * het nemen van executiemaatregelen;
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft te allen tijde het recht een aanwijzing van opdrachtgever niet uit te voeren indien de aanwijzing van opdrachtgever naar oordeel van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders onredelijk is of in strijd met gedragsregels van de KBvG of wettelijke bepalingen.
3. Opdrachtgever dient Van der Meer incasso & Gerechtsdeurwaarders zo volledig mogelijk te informeren omtrent het door de wederpartij gevoerde verweer, alle mogelijke bewijsmiddelen en andere voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens. Tevens dient opdrachtgever Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders onverwijld in kennis te stellen van een ontvangen betaling, een eventuele creditnota, een verrekening en/of retour ontvangen goederen.
4. Van een betaling is sprake wanneer de vordering geheel of gedeeltelijke door of namens de wederpartij aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders of rechtstreeks aan opdrachtgever wordt voldaan. Met een betaling wordt gelijkgesteld een door de wederpartij tegenover opdrachtgever op zich genomen en door opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie, een compensatie van vorderingen, dan wel een retournering van goederen.
5. Voor het moment van betalen geldt het moment dat de betaling door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders of opdrachtgever is ontvangen. Bij girale betaling geldt de valutadatum van de bank als de dag van betalen. Indien het moment van betalen is gelegen na de datum van de eerste sommatie door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, zijn de berekende incassokosten verschuldigd.
6. Betalingen strekken eerst in mindering op de door of namens Van der Meer & Philipsen berekende kosten en vervolgens op de rente en de hoofdsom.
7. Opdrachtgever zal na het verstrekken van de opdracht aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, zelf geen (incasso-)werkzaamheden meer verrichten ten aanzien van de overgedragen vordering(-en).
8. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft het recht naar eigen inzicht werkzaamheden aan derden uit te besteden.
9. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst -op eerste verzoek- niet nakomt, een verplichting tot betaling of zekerheidsstelling daaronder begrepen, is Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

7. Documenten
1. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is niet verplicht de voor de overeenkomst ter beschikking gestelde stukken te retourneren aan opdrachtgever, behoudens originele (gerechtelijke) stukken alsmede onderhandse en authentieke akten.
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd alle stukken onder zich te houden zolang de nota c.q. door opdrachtgever te betalen voorschotten niet zijn voldaan.

8. Aansprakelijkheid
1. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zal bij het uitvoeren van de overeenkomst al het redelijk mogelijke doen om de belangen van opdrachtgever goed te behartigen en zal daarbij de grootst mogelijke discretie betrachten. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zal de overeenkomst uitvoeren met inachtneming van de gedragsregels zoals bepaald door de KBvG.
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders levert een inspanningsverplichting en kan derhalve nooit gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso-)resultaat.
3. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg van niet gerechtvaardigde vorderingen welke ter incasso aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zijn overgedragen.
4. Opdrachten ter verkrijging van (verhaals-)informatie worden geacht rechtsreeks door opdrachtgever aan derden te zijn verstrekt. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de verkregen informatie, noch voor de gevolgen daarvan. De opdracht tot informatie wordt namens en voor rekening van opdrachtgever vertrekt.

5. Opdrachtgever is gehouden Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de toepasselijke verzekerde som van vermogenschade van haar aansprakelijkheidsverzekering.

9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of 1 van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de betreffende partij redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd. De bovengenoemde omstandigheid moet buiten de schuld van de betreffende partij liggen en moet evenmin in zijn risicosfeer zijn ontstaan.
2. In ieder geval is sprake van overmacht in geval van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, technische en/of computerstoringen bij Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders en bedrijfsstoringen en stakingen bij Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders c.q. derden die door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zijn ingeschakeld of van wie Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders voor de uitvoering van de overeenkomst in belangrijke mate afhankelijk is.
3. Bij tijdelijke overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst van beide zijden opgeschort totdat hervatting van de uitvoering weer mogelijk is. Van tijdelijke overmacht is sprake indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht maximaal drie maanden wordt vertraagd.
4. Bij een langere duur van de overmacht dan de in het vorige lid van dit artikel bedoelde drie maanden, zal ieder der partijen gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. Partijen zullen in dat geval hetgeen wat in die situatie reeds door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is verricht naar evenredigheid en naar redelijkheid en billijkheid verrekenen. Verder zijn partijen tegenover elkaar noch gehouden noch gerechtigd tot schadevergoeding.

10. Reclames
1. Reclames met betrekking tot door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders verrichte werkzaamheden, verleende diensten, of verstrekte gegevens dienen door de opdrachtgever per aangetekende brief aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders kenbaar gemaakt te worden binnen veertien dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt, het versturen van (deel-)facturen daarbij inbegrepen. Bij geclaimde verborgen gebreken wordt de termijn van veertien dagen geacht in te gaan op het moment dat de opdrachtgever het gestelde gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
2. Binnen 1 jaar na het moment waarop de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn een aanvang neemt, dient een reclame te worden gevolgd door een procedure bij de bevoegde instantie of rechter.
3. Bij gebreke van een tijdige en deugdelijke reclame en/of een tijdige en deugdelijke procedure als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal iedere actie of rechtsvordering tegen Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders vervallen c.q. niet ontvankelijkheid zijn, behoudens aantoonbare, en door opdrachtgever aan te tonen overmacht, welke opdrachtgever heeft verhinderd tijdig te reclameren c.q. een procedure aanhangig te maken.

11. Afrekening

1. Opdrachtgever heeft, met inachtneming van lid 2 van dit artikel, aanspraak op de door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders ter zake door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, in het kader van de overeenkomst, ontvangen aflossingen op de hoofdsom en rente, verminderd met de verschotten en de aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders toekomende vergoedingen. Betalingen door derden verricht aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders dan wel aan opdrachtgever strekken eerst ter dekking van door of namens Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders gemaakte kosten en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders.
2. Behoudens uitdrukkelijke (andersluidende) afspraken tussen Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders en opdrachtgever, zal Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders, met inachtneming van lid 1 van dit artikel, tot tussentijdse afdracht van de ontvangen gelden aan opdrachtgever overgaan indien Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders minimaal een saldo van Euro 500,= onder zich heeft dat opdrachtgever toekomt.

12. Betaling
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Als betaaldatum geldt de dag dat de betalingen door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zijn ontvangen. Bij girale betaling geldt de valutadatum van de bank als de dag van betalen.
2. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.
3. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders benodigd zal zijn. In een dergelijk geval is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn. Hierbij wordt een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend. Opdrachtgever is bij overschrijding tevens de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van Euro 35,=.
4. Iedere betaling van opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde (buiten-)gerechtelijke incassokosten, vervolgens te voldoening van de door opdrachtgever aan Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders verschuldigde rente en ten slotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

13. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd alsmede het niet of onvolledig voldoen van een factuur van Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarder, voortvloeiende uit, met betrekking tot of verbandhoudende met de overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn (de algemene voorwaarden daarbij inbegrepen), zullen naar Nederlands recht worden beslist uitsluitend door de rechtbank te Alkmaar, behoudens bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

14. Wijzigingen
1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen aan opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe geldende algemene voorwaarden. Ingeval opdrachtgever niet binnen een maand na toezending schriftelijk per aangetekende brief bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst, beheersen de nieuwe algemene voorwaarden de lopende overeenkomst. Maakt opdrachtgever wel tijdig en op juiste wijze bezwaar, dan blijven de oude algemene voorwaarden van kracht.
2. Deze algemene voorwaarden zijn op 29 juli 2008 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Alkmaar onder nummer: 235-2008.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder