Betekening van vonnis

Op het moment dat de rechter een vonnis heeft gewezen, is het handig om het vonnis zo snel mogelijk te laten betekenen. Het vonnis wordt door Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders zo snel mogelijk betekend, zodat de wettelijke betaaltermijn gaat lopen.

Wat is een vonnis?

Een vonnis is een uitspraak van de rechter. Wanneer er tussen twee partijen een geschil is ontstaan waar zij niet meer uitkomen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de rechter. Ongeveer twee weken nadat de zitting heeft plaatsgevonden, zal de rechter een vonnis wijzen.

Een vonnis dient de volgende punten te behandelen:

 • De namen en woonplaatsen van beide partijen;
 • De standpunten van beide partijen;
 • Het wettelijke kader en de overwegingen;
 • De uitspraak;
 • De rechtsmiddelen om de uitspraak aan te vechten.

Wat voor soort vonnissen zijn er?

Er zijn verschillende soorten vonnissen. Vonnissen kunnen worden ingedeeld naar het moment in de gerechtelijke procedure:  

 • Tussenvonnissen: een vonnis dat wordt gewezen waarna het proces doorloopt;
 • Deelvonnissen: als in een tussenvonnis al een deel van de eindbeslissing wordt genomen;
 • Eindvonnissen: een vonnis dat wordt gewezen waarna het proces eindigt.

Vonnissen kunnen ook worden ingedeeld aan de hand van de soort beslissing. Zo zijn er:

 • Toewijzende vonnissen:
  • Constitutief vonnis: er worden bepaalde rechtstoestanden in het leven geroepen, gewijzigd of gaan teniet, bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging;
  • Declaratoir vonnis: de rechter beperkt zich tot het verklaren over bepaalde rechten van de partijen;
  • Condemnatoir vonnis: de gedaagde is veroordeeld tot het verrichten van een prestatie.
 • Afwijzende vonnissen:
  • Niet ontvankelijkverklaring: de zaak is niet voor berechting vatbaar;
  • Declaratoir vonnis: de rechter beperkt zich tot het verklaren over bepaalde rechten van de partijen.

Tot slot kan een vonnis worden ingedeeld aan de hand van de vraag of de gedaagde in het geding is verschenen of niet, zo zijn er:

 • Vonnissen op tegenspraak: gedaagde is in het geding verschenen;
 • Verstekvonnissen: gedaagde is niet verschenen in het geding.

Wat houdt het betekenen van een vonnis in?

Naast het laten betekenen van het vonnis, is het wettelijk bepaald dat er tevens een bevel moet worden gedaan om binnen twee dagen aan de uitspraak te voldoen. De termijn waarbinnen het bevel moet worden uitgevoerd, wordt beveltermijn genoemd. Deze termijn is bij wet bepaald, maar ook de rechter mag zelf een beveltermijn opnemen in zijn uitspraak. Als er wordt gekeken naar de beveltermijn van twee dagen (geteld vanaf de dag na de betekening) zal de schuldeiser moeten wachten met het nemen van dwangmaatregelen.

Gaat de betalingsverplichting pas in na betekening?

Ja, ondanks dat de rechtbank vaak een kopie van de uitspraak naar beide partijen stuurt, gaat de betalingsverplichting van de veroordeelde pas in zodra de gerechtsdeurwaarder het vonnis heeft betekend en een bevel heeft gedaan om binnen twee dagen te betalen. Als de veroordeelde alsnog niet overgaat tot betaling, dan mag de gerechtsdeurwaarder executiemaatregelen inzetten.

Hoe gaat de tenuitvoerlegging van het vonnis in zijn werking?

De gerechtsdeurwaarder is bevoegd om te zorgen dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Ten uitvoer leggen houdt in dat de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgt dat de veroordeelde zich aan de uitspraak houdt. Een bevoegdheid die de gerechtsdeurwaarder heeft om hiervoor te zorgen, is het nemen van executiemaatregelen. Deze kunnen bestaan uit: beslaglegging, ontruiming of zorgen dat een onroerend goed openbaar wordt verkocht.

Wat betekent een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard?

Een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard kan, ondanks dat de schuldenaar in verzet of hoger beroep gaat, ten uitvoer worden gelegd. Normaal gesproken schort een rechtsmiddel de tenuitvoerlegging op.

Ik heb een vonnis ontvangen, wat nu?

Op het moment dat de schuldenaar een vonnis heeft ontvangen van een gerechtsdeurwaarder, is het vonnis betekend. In het vonnis staat dat de schuldenaar is veroordeeld tot betaling en wellicht nog andere verplichtingen. Daarnaast is er een bevel gedaan om binnen de gestelde termijn de betaling te voldoen.  

Als ervoor wordt gekozen om niet vrijwillig aan de betalingsverplichting te voldoen, dan kan de schuldeiser de nakoming afdwingen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld worden gekozen om beslag te leggen op uw inkomen.

Het kan ook zo zijn dat de schuldenaar het niet eens is met het vonnis. De schuldenaar kan:  

 1. In verzet: als de schuldenaar niet bij de rechter is verschenen, is er een verstekvonnis gewezen. De schuldenaar kan eventueel in verzet gaan tegen dit vonnis. De schuldenaar zal de tegenpartij moeten dagvaarden. Let er wel op dat het termijn waarbinnen de schuldenaar in verzet kan gaan in beginsel 4 weken is nadat het vonnis is betekend.
 2. In hogere beroep: als de schuldenaar wel bij de rechter is verschenen, is er een vonnis op tegenspraak gewezen. De schuldenaar kan hiertegen in hoger beroep. Een advocaat is hiervoor verplicht. Hoger beroep moet binnen 3 maanden worden ingesteld na de dag dat het vonnis is gewezen. Let er wel op dat het kan gaan om een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard. Het instellen van hoger beroep heeft dan geen opschortende werking.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Uitspraken rechter niet uitgevoerd door tekort aan mensen en geld...

Lees verder

Digitaal procederen in civiele jeugdrechtzaken en gezag- en omgangszaken bij alle rechtbanken mogeli...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij de rechtbank Gelderland vanaf vandaag mogelij...

Lees verder