Aansprakelijkheidsrecht

Wat is aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie er aansprakelijk is voor bepaalde schade. Hierbij kan er worden gedacht aan schade die is ontstaan door een verkeersongeval, een contract waar iets mis gaat of bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Toch is het uitgangspunt van de wet dat een ieder in beginsel zijn eigen schade draagt. Er moeten goede redenen zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen risicoaansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid.

Wat is risicoaansprakelijkheid?

Er is aansprakelijkheid nodig om een schadevergoeding te kunnen vorderen. Risicoaansprakelijkheid is een vorm waarbij iemand vanwege een bepaalde hoedanigheid aansprakelijk kan zijn. Schuld is bij deze vorm van aansprakelijkheid niet nodig. Hieronder worden de meest voorkomende vormen van risicoaansprakelijkheid benoemd.

Aansprakelijk voor kinderen

Een voorbeeld van risicoaansprakelijkheid is een persoon die door de hoedanigheid als ouder aansprakelijk is voor de schade die een kind jonger dan 14 toebrengt. Voor kinderen van 14 en 15 zijn de ouders in bepaalde gevallen aansprakelijk. De ouders zijn dan enkel aansprakelijk indien hen een verwijt kan worden gemaakt dat zij de gedraging van het kind niet hebben verhinderd.

 

Aansprakelijk voor werknemers

Op het moment een werknemer tijdens het werk een fout maakt waardoor er schade is ontstaan, dan is de werkgever aansprakelijk en dient de schade te vergoeden. Vaak is de werkgever verzekerd tegen aansprakelijkheid doordat er een werkgeversverzekering wordt afgesloten. Let er wel op dat de werkgever niet aansprakelijk is op het moment dat de werknemer met opzet of met bewuste roekeloosheid heeft gehandeld.

Aansprakelijk voor een dier

Baasjes van dieren zijn eigenaar van het dier. De eigenaar van het dier is vaak aansprakelijk voor de schade die door het dier wordt veroorzaakt. Let er wel op dat de eigenaar van het dier niet aansprakelijk kan worden gesteld als de schade niet het gevolg is van de eigen energie van het dier. Op het moment dat er schade wordt veroorzaakt door de besmettelijke ziekte die het dier bij zich draagt of op het moment dat het dier wordt uitgedaagd is de eigenaar niet aansprakelijk. Op het moment dat het dier door het slachtoffer is uitgedaagd dan wordt er gekeken naar eigen schuld van het slachtoffer.

Wat is contractuele aansprakelijkheid?

Op het moment dat er schade ontstaat door het niet nakomen van de verplichtingen uit een contract wordt er gesproken van contractuele aansprakelijkheid. Op het moment dat er tussen partijen een contract wordt gesloten zijn beide partijen verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. Als de afspraken niet, niet op tijd, niet volledig of niet goed worden nagekomen wordt er gesproken van een wanprestatie of tekortkoming. Op het moment dat hierbij schade ontstaat, dient deze schade te worden vergoed door degene die de afspraken niet (goed) nakomt. Vaak zijn in de algemene voorwaarden of in het contract zelf bepalingen opgenomen over de contractuele aansprakelijkheid.

Wat is wettelijke aansprakelijkheid?

Bij deze vorm van aansprakelijkheid moet de partij die schade heeft geleden aantonen dat er schuld was bij de partij die de schade heeft veroorzaakt. Opzet is niet nodig om van schuld te kunnen spreken. Zo kan er een vaas worden omgestoten of kan er schade aan iemand zijn eigendom worden gemaakt zonder opzet. In deze gevallen heeft men wel schuld.

Op het moment dat de aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een contract of overeenkomst, maar uit de wet, spreken wij van wettelijke aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheid die uit de wet voortvloeit is bijvoorbeeld de onrechtmatige daad. Ook kan er worden gedacht aan de Wegenverkeerswet 1994. In deze wet wordt het verplicht gesteld dat iedere eigenaar van een voertuig zich moet laten verzekeren door een WA-verzekering af te sluiten.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoonnummer 072-5147000.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij rechtbank Gelderland...

Lees verder

Raad voor de rechtspraak uit zorgen over voorgestelde maatregelen gevangeniswezen...

Lees verder

Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe...

Lees verder