Verzekeringsrecht

Wat valt er onder verzekeringsrecht?

Het verzekeringsrecht is een belangrijk rechtsgebied. Op het moment dat er brand uitbreekt in een huis, er wordt een eigendom gestolen of er wordt ergens ingebroken is het fijn om te weten dat u goed bent verzekerd. Het verzekeringsrecht regelt eigenlijk de gebeurtenissen die in toekomst zullen kunnen plaatsvinden. Het is echter niet zeker of deze situaties zich voor gaan doen. Mochten de situaties zich wel voor doen in de toekomst kan dit erg vervelend zijn. Op dat moment is het fijn als alles snel kan worden opgelost. Het is mogelijk dat er zich dan een situatie voordoet dat de verzekeraar weigert uit te keren omdat er wordt beargumenteerd dat er geen dekking zou zijn in verband met schending van het relevantievereiste of het kennisvereiste. Er zijn verschillende situaties te bedenken waardoor de uitkering van de schade stagneert of de communicatie met de verzekeraar stroef verloopt. Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders kan u helpen bij deze problemen.

Wat voor soorten verzekeringen zijn er?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een schadeverzekering en een sommenverzekering. Het verschil tussen deze twee verzekeringen is dat bij een sommenverzekering de hoogte van de uitkering van te voren vaststaat en daardoor de verzekering van te voren weet wat er moet worden uitgekeerd. De hoogte van de uitkering is van te voren overeengekomen. Levensverzekeringen, ongevallenverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn sommenverzekeringen. Een schadeverzekering heeft als doel het beschermen van het vermogen. Bijvoorbeeld als er schade ontstaat aan eigendommen. Voor een uitkering vanuit een schadeverzekering moet er door een gebeurtenis schade zijn ontstaan. Er wordt geen hoger bedrag uitgekeerd dan de daadwerkelijke schade.

Wat is het verhaalsrecht van de verzekeraar?

Als er sprake is van een schadeverzekering dan mag de verzekeraar het uitgekeerde bedrag verhalen op degene die de schade aan de verzekerde heeft toegebracht. Bij sommenverzekeringen heeft de verzekeraar dit verhaalsrecht niet.

Wat gebeurt er als de premie niet worden betaald?

Als de premie niet wordt betaald, kan de verzekeraar de overeenkomst ontbinden. Vaak staat er in de polisvoorwaarden omschreven welke stappen er worden gezet.

Wat zijn de rechten en plichten die ontstaan bij het afsluiten van een verzekering?

Op het moment dat er een verzekering wordt gesloten bestaat de plicht voor de verzekerde om relevante informatie mede te delen. Ook valt hier informatie onder die de verzekerde kende of behoorde te kennen. Dit wordt het relevantievereiste en kennisvereiste genoemd. Wel moet de verzekering laten weten welke informatie belangrijk en relevant is om door te geven. Dit wordt het kenbaarheidsvereiste genoemd.

Wanneer hoeft de verzekering geen schade te vergoeden?

Op het moment dat de verzekerde met opzet, roekeloosheid of grove nalatigheid de schade veroorzaakt, dan mag de verzekeraar volgens de wet ervoor kiezen om de schade niet te vergoeden. Hierbij kan er worden gedacht aan iemand die een brandverzekering heeft afgesloten, maar bijvoorbeeld de woning zat is en deze in vuur en vlam zet om zo een flink bedrag te kunnen krijgen van de verzekering. Dit is een situatie waarin de verzekering absoluut geen uitkering doet aan de verzekerde.

Hoe werkt het opzeggen van de verzekeringsovereenkomst?

Volgens de wet heeft de verzekerde een opzegtermijn van twee maanden. Er kan ook een kortere opzegtermijn worden afgesproken, langer is niet mogelijk. Ook de verzekeraar heeft volgens de wet twee maanden opzegtermijn. De verzekeraar heeft de mogelijkheid om verzekeringsovereenkomst direct op te zeggen als de verzekerde de verzekeraar heeft misleid.

Kan de vordering tot uitkering verjaren?

Ja, een vordering tot uitkering kan verjaren. De verjaringstermijn van een vordering tegen een verzekeraar is 3 jaar nadat de opeisbaarheid bekend is bij degene die recht heeft op de uitkering.

Meer weten?

Heeft u vragen neem dan contact op via info@dwkvandermeer.nl of telefoon.

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij rechtbank Gelderland...

Lees verder

Raad voor de rechtspraak uit zorgen over voorgestelde maatregelen gevangeniswezen...

Lees verder

Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe...

Lees verder