Consumentenrecht

Wat is het consumentenrecht?

Het consumentenrecht behelst de wettelijke regels (rechten en plichten) van particulieren in het handelsverkeer. Verschillende terreinen van overeenkomsten komen bij het consumentenrecht aan bod, denk aan: koop of afstand, colportage, het sluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche. Deze speciale regels zijn in het leven geroepen omdat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel ‘de zwakkere partij’ is. De regels zijn er vooral op gericht om de consument (particulier) meer bescherming te bieden.

Deze bescherming gaat steeds een stukje verder.

Beslissing Hoge Raad

De hoogste rechterlijke instantie (de Hoge Raad) heeft op 12 november 2021 een prejudiciële beslissing genomen waarin is bepaald dat wanneer niet, of voor een gedeelte niet, wordt voldaan aan de voorgeschreven gegevensverstrekking in artikel 6:230m BW de vordering wordt verminderd met 25% of 50%, dan wel in zijn geheel wordt afgewezen.

Dit betekent dat wanneer een consument bepaalde informatie niet heeft ontvangen vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst en na het sluiten van de overeenkomst bevestigd heeft kregen, uw vordering bij de rechter onderuit kan worden gehaald. De rechter moet tevens ambtshalve toetsen. Dit betekent dat in het geval de consument niet verschijnt op de terechtzitting, de rechter wel moet beoordelen of aan de informatieverplichting is voldaan. Wanneer de wederpartij een consument is dient de eisende partij dus te allen tijde te onderbouwen dat aan de verplichting is voldaan alvorens de rechter de vordering toewijst in verstek.

De essentiële informatieplichten

De essentiële informatie die de consument heeft moeten ontvangen:

- de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten;

- de identiteit en adresgegevens van de handelaar;

- de totale prijs;

- (eventueel) de afwijkende kosten communicatiemiddel;

- de wijze van betaling, levering, uitvoering, leveringstermijn;

- het ontbindingsrecht;

- de duur overeenkomst en opzeggingsvoorwaarden;

- de minimumduur overeenkomst voor de consument.

De rechtbanken hebben een Richtlijn Sanctierichtlijn opgesteld waarin is besloten dat er twee categorieën sancties zullen worden gehanteerd:

  1. Indien één tot en met drie voldoende ernstige schendingen van de essentiële informatieplichten hebben plaatsgevonden wordt de hoofdsom verminderd met 25%.
  2. Indien sprake is van meer dan drie voldoende ernstige schendingen hebben plaatsgevonden dan wordt de hoofdsom verminderd met 50%.

Tot nader order wordt door de rechters geen acht geslagen op informatie die te vinden is in de algemene voorwaarden, dit betekent dat u niet kan volstaan met het opnemen van deze essentiële informatie in de algemene voorwaarden. Informatie mag wel worden vermeld op de website, mits tijdens het bestelproces op voor de consument in het oog springende wijze is gepresenteerd.

Deze landelijke richtlijn bindt de rechter niet, in die zin dat afwijkingen naar boven of beneden zullen worden gemotiveerd.

Ontbindingsrecht

In de praktijk blijkt vooral het recht van ontbinding, ook wel de 14-dagen bedenktijd (herroepingsrecht) de crux te zijn in veel procedures. Niet alleen telt het niet wijzen op het ontbindingsrecht als een schending van een essentiële informatieplicht, het recht om de overeenkomst te ontbinden kan ook worden verlengd tot een jaar. Dit betekent dat de consument tot een jaar na dato nog het recht heeft om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Gevolgen/concreet probleem

Wanneer uw bestelproces niet juist is ingericht of de documentatie niet op orde is en de informatie niet (aantoonbaar) is overgelegd vóór het sluiten van de overeenkomst dan kunt u als ondernemer dus snel fluiten naar (een gedeelte) van uw geld. Het is aan de eisende partij om eventueel te onderbouwen waarom geen sprake is van een ‘voldoende’ ernstige schending. Het is maar de vraag of de kantonrechter met een eventuele onderbouwing mee gaat.

Wij zien in de praktijk, sinds de beslissing van de Hoge Raad, dat rechters strenger zijn in de beoordeling.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Onze juristen kunnen u adviseren met betrekking tot het consumentenrecht en de essentiële informatieplichten. Ook kunnen zij uw bestelprocedure nalopen en u adviseren om deze ‘consument’-proof te maken, zodat u in de toekomst geen vordering meer misloopt indien een procedure nodig is om de vordering te incasseren. Neem contact op via info@dwkvandermeer.nl of 072-5147000. 

  

 

 

Direct contact

+31 (0)72-5147000 +31 (0)72-5147029 info@dwkvandermeer.nl

Van der Meer Incasso & Gerechtsdeurwaarders

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Nieuws

Per 1 mei: Versneld hoger beroep door second opinion...

Lees verder

Digitaal procederen in alle familie- en jeugdzaken bij rechtbank Gelderland...

Lees verder

Raad voor de rechtspraak uit zorgen over voorgestelde maatregelen gevangeniswezen...

Lees verder

Rechtbanken wijzen voorlopige voorzieningen 'derdelanders' toe...

Lees verder